Dokumenty

Dokumenty

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Mazury – Trans Sp. o.o., Morliny 15, 14-100 Ostróda. 
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych rodo@mazury-trans.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest:
  – prowadzenie czynności w celu zawarcia umowy z osobami, których dane dotyczą,
  – wykonywanie umów zawartych z osobami, których dane dotyczą,
  – realizowanie obowiązków i uprawnień osób, których dane dotyczą wynikających z zawartych z administratorem umów,
  – realizowanie obowiązków i uprawnień administratora jako usługodawcy.
 4. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania świadczenia przez administratora. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody może zostać złożone listem poleconym wysłanym na adres administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy rodo@mazury-trans.pl
 5. Informujemy, że posiadane kategorie danych osobowych to imię i nazwisko, adres zamieszkania/adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP.
 6. Informujemy, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  – fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, księgowo-kadrowe i prawnicze, ubezpieczeniowe, leasingowe, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem.

  Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. W przypadku przekazywania danych do państw trzecich, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

 8. Informujemy, że dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze administratora, w szczególności na podstawie danych o wcześniej zakupionych u administratora produktach lub usługach, jak również informacji dostępnych na rynku dotyczących bieżącego popytu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta ta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą.

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZUSTOSOWANE PRZEZ MAZURY-TRANS SP. Z O. O W UMOWACH ZAWIERANYCH Z PRZEWOŹNIKAMI

 1. Przewoźnik zawierając ze Zleceniodawcą umowę wyraża zgodę na świadczenie usług w oparciu
  o postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Przewozu, zwanych dalej OWP.
 2. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC pojazdu oraz OCP z pełnym zakresem ubezpieczenia, przez co rozumie się posiadanie ubezpieczenia na cały czas świadczenia usług, brak wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody polegające na kradzieży lub rabunku oraz brak wyłączeń dotyczących rodzaju towaru (mienia) przyjmowanego do przewozu, a także brak wyłączeń dotyczących zakresu terytorialnego, na którym mają być wykonywane przewozy, oraz sumą gwarancyjną odpowiadającą każdorazowo wartości mienia przyjmowanego do przewozu nie niższą niż górna granica odpowiedzialności przewoźnika za szkodę, określona w art. 65-70 i 80-85 Prawa przewozowego lub art. 17, 23 i 25 Konwencji CMR. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Przewoźnik potwierdza, iż posiada stosowne ubezpieczenie.
 3. W przypadku przewozu kabotażowego Przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać wymogów
  co do terminów i innych wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1072/2009 w zakresie możliwości wykonywania przewozu kabotażowego oraz posiadać stosowne ubezpieczenie. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Przewoźnik oświadcza, iż powyższe warunki zostały spełnione.
 4. W przypadku przewozów kabotażowych wykonywanych na terenie Niemiec lub Francji odpowiedzialność Przewoźnika za szkodę w przesyłce lub opóźnienie ograniczona jest do następujących kwot (z wyjątkiem przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Przewoźnika lub osób działających w jego imieniu bądź na jego zlecenie):
  a) w Niemczech:
  – do 40 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce
  – do trzykrotności przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
  b) we Francji
  – do 20 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie poniżej 3 t
  – do 12 SDR za kg w przypadku szkody w przesyłce o masie co najmniej 3 t
  – do wysokości przewoźnego w przypadku opóźnienia w dostarczeniu przesyłki
 5. Przez przyjęcie niniejszego zlecenia Przewoźnik potwierdza, iż dysponuje pojazdami odpowiednimi
  do realizacji zlecenia. 
 6. Przewoźnik nie może przyjąć zlecenia pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu.
 7. Zlecenie może być przyjęte jedynie bez zastrzeżeń i wyłącznie z zastosowaniem niniejszych OWP.
  Za przyjęcie warunków zlecenia uważa się również podjęcie jakichkolwiek działań zmierzających do jego realizacji. Stosowane przez Przewoźnika wzorce umowne nie znajdują zastosowania, a przepisów kodeksu cywilnego o kolizji wzorców nie stosuje się.
 8. Przewoźnik zobowiązany jest podstawić samochód odpowiedni do transportu towaru określonego
  w zleceniu, czysty na zewnątrz i wewnątrz komory ładunkowej, która musi być wolna od obcych zapachów. W przypadku niespełnienia tego obowiązku Przewoźnik zobowiązany jest do podstawienia auta zastępczego na swój koszt.  
 9. W przypadku przewozów w temperaturze kontrolowanej przewoźnik zobowiązany jest:
  – wykorzystać do przewozu środek transportu wyposażony w sprawny technicznie agregat chłodniczy wymagany przepisami świadectwa ATP i sprawny technicznie oraz kalibrowany termostat z termografem;
  – przed rozpoczęciem załadunku oraz przewozu upewnić się, iż agregat nie jest zużyty, był należycie konserwowany oraz posiada wystarczającą ilość energii zasilającej;
  – przed rozpoczęciem załadunku uzyskać i utrzymywać temperaturę, w jakiej przewóz ma zostać wykonany;
  – nie wyłączać silnika pojazdu na postojach w przypadku, gdy praca agregatu chłodniczego uzależniona jest od pracy silnika;
  – podłączyć agregat chłodniczy do zewnętrznego źródła zasilania w trakcie postojów, gdy tego wymaga praca agregatu;
  – monitorować temperaturę przez cały czas trwania przewozu;
  – przedstawić na żądanie Zleceniodawcy wydruk dokumentujący wysokość temperatury w naczepie
  w trakcie transportu; wydruk z termografu musi być w formie cyfrowej zawierającej: datę, godzinę, temperaturę transportu, częstotliwość zapisu nie może być mniejsza niż co 30 min.; wydruk ten winien być przechowywany łącznie z wydrukiem/ tarczkami tachografu przez co najmniej rok.
 10. Pojazd powinien być wyposażony w system nawigacji satelitarnej GPS z opcją monitorowania przez stację monitorową.
 11. Przewoźnik niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w dniu jej zawarcia, zobowiązany
  jest przekazać Zleceniodawcy dane kierowcy bądź kierowców, którzy wykonywać będą przewóz obejmujące imię i nazwisko, numer dowodu osobistego oraz nr telefonu pod rygorem odstąpienia przez Zleceniodawcę od umowy z winy Przewoźnika bez konieczności wzywania do jej wykonania.
 12. W przypadku spóźnienia w podstawieniu (lub niepodstawienia) samochodu w miejscu załadunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości frachtu. Po upływie drugiej godziny opóźnienia w podstawieniu samochodu w miejscu załadunku Zleceniodawca ma prawo uznać samochód za niepodstawiony i dokonać odstąpienia od umowy z winy Przewoźnika bez konieczności wzywania do jej wykonania.
 13. W przypadku niepodstawienia samochodu w miejscu rozładunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo
   do naliczenia kary umownej w wysokości frachtu. W przypadku spóźnienia w podstawieniu samochodu
  w miejscu rozładunku Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej:
  – w przypadku przewozu krajowego w wysokości dwukrotności frachtu;
  – w przypadku przewozu międzynarodowego w wysokości frachtu;
  – w przypadku przewozu kabotażowego w wysokości trzykrotności frachtu brutto; o ile w zleceniu przewozowym nie zawarto odmiennego wskazania.
 14. Przewoźnika obowiązuje całkowity zakaz przeładunków lub doładunków bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności. 
 15. Na Przewoźnika spoczywa obowiązek informowania co 12 godzin o przybliżonym miejscu położenia ładunku.
 16. Zleceniodawca zastrzega, iż pierwsze 24 godziny postoju na załadunek i osobno na rozładunek,  a także postój w soboty, niedziele oraz święta przy załadunku i rozładunku są wolne od opłat postojowych. Zleceniodawca nie ponosi odpowiedzialności za postoje na granicach państw, Urzędach Celnych oraz w dni ograniczonego poruszania się samochodów ciężarowych. W pozostałym zakresie Przewoźnikowi przysługuje przestojowe tylko w przypadku, jeśli zostało umówione pomiędzy stronami w chwili zawarcia umowy przewozu. W przypadku braku realizacji umowy przez Zleceniodawcę, w szczególności w przypadku braku towaru w miejscu załadunku, Przewoźnikowi, który poniósł udokumentowaną szkodę z tego tytułu, przysługuje odszkodowanie w kwocie, która nie może przekraczać kwoty 100 euro.
 17. Przewoźnik zobowiązany jest sprawdzić zgodność danych listu przewozowego z otrzymanym zleceniem,
  w szczególności w zakresie adresu i osoby odbiorcy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Przewoźnik powinien wstrzymać się z rozpoczęciem przewozu i niezwłocznie skontaktować
  się ze Zleceniodawcą w celu uzyskania instrukcji, co do dalszego postępowania.
 18. Przewoźnik zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z dokumentacją, w szczególności w zakresie ilości, wagi, cech i numerów towaru, a także jego stan, stan jego opakowania i stan przygotowania przesyłki do przewozu. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń w tym zakresie Przewoźnik zobowiązany
  jest do wpisania zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem do wszystkich egzemplarzy listu przewozowego przed rozpoczęciem przewozu.
 19. Przewoźnik odpowiada za prawidłowość rozmieszczenia towaru oraz jego zabezpieczenie na czas transportu.
 20. Przewoźnik zobowiązany jest dokonywać postojów wyłącznie na parkingu strzeżonym. Dopuszcza
  się możliwość postoju pojazdu z ładunkiem w innych miejscach niż parking strzeżony, w sytuacji gdy postój wynika z wypadku drogowego, jakiemu uległ środek transportu, awarii środka transportu uniemożliwiającej kontynuowanie przewozu, załadunku lub dostawy. W takich przypadkach postój winien odbywać
  się w miejscu położonym bezpośrednio przy miejscu załadunku lub dostawy przesyłki, o ile postój wynika
  z braku możliwości przekazania przesyłki odbiorcy na wskutek braku możliwości przekazania przesyłki odbiorcy na wskutek dotarcia na miejsce rozładunku poza godzinami pracy odbiorcy; w siedzibie Zleceniodawcy lub jego bazie transportowej pod warunkiem, że miejsce to jest wydzielone, trwale ogrodzone, całodobowo dozorowane, oświetlone w porze nocnej, wyposażone w urządzenia blokujące wjazd i wyjazd, które uniemożliwiają wjazd i wyjazd pojazdu bez zezwolenia osoby dozorującej.
 21. Przewoźnik zobowiązany jest wydać Zleceniodawcy oryginał podpisanego czytelnie przez odbiorcę listu przewozowego wraz z pozostałymi dokumentami, jeśli towarzyszyły przesyłce lub zostały przekazane przewoźnikowi – nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia przewozu, przy czym skany tych dokumentów winny być przekazane nie później niż następnego dnia po zakończeniu przewozu na adres mailowy spedytora zlecającego transport.
 22. Termin płatności wynosi 60 dni, o ile umowa nie stanowi inaczej i liczony jest od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury oraz kompletu dokumentów.
 23. W przypadku stosowania w trakcie przewozu procedury celnej, Przewoźnik zobowiązany jest do przesłania wraz z fakturą potwierdzonego przez właściwy Urząd Celny dokumentu potwierdzającego prawidłowe
  jej zakończenie (np. SAD, EX1,T-1). Brak tych dokumentów nakłada na Przewoźnika obowiązek zwrotu Zleceniodawcy wszelkich kosztów związanych z obciążeniami nałożonymi na Zleceniodawcę przez urząd celny lub urząd skarbowy bądź inny podmiot.
 24. Przewoźnik wyraża zgodę na potrącenie wszelkich roszczeń Zleceniodawcy wynikających z umowy przewozu z wynagrodzeniem Przewoźnika za wykonane usługi oraz wszelkimi innymi wierzytelnościami jakie Przewoźnik ma wobec Zleceniodawcy.
 25. Przewoźnik zobowiązany jest wykonać zlecenie transportowe osobiście. Przewoźnik może zlecić wykonanie niniejszej umowy podmiotowi trzeciemu wyłącznie po uzyskaniu zgody Zleceniodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika postanowień niniejszego punktu, Zleceniodawca może naliczyć karę umowną w wysokości frachtu. W żadnym przypadku Przewoźnik
  nie jest uprawniony do posłużenia się podwykonawcą lub przewoźnikiem sukcesywnym, będącym podmiotem zagranicznym.
 26. W przypadku wystąpienia szkody w przewozie bądź z tytułu opóźnienia, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Przewoźnika kosztami naprawienia szkody, również w sytuacji gdy sam jeszcze szkody
  nie naprawił. 
 27. W przewozach międzynarodowych Przewoźnik przejmując przesyłkę i list przewozowy, czyni to również
  w imieniu Zleceniodawcy i przystępuje w ten sposób jako przewoźnik sukcesywny w rozumieniu
  art. 34 Konwencji CMR do pierwotnej umowy przewozu na warunkach wynikających z listu przewozowego, czyniąc to zarówno w imieniu własnym jak i w imieniu Zleceniodawcy.
 28. Przewoźnik zobowiązuje się zachować w poufności i bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy
  nie ujawniać jakimkolwiek osobom trzecim, w tym innym spedytorom i przewoźnikom
  oraz nie wykorzystywać w celach innych, niż te, które wynikają z niniejszego zlecenia, jakichkolwiek informacji dotyczących działalności Zleceniodawcy oraz treści niniejszego zlecenia, otrzymanych
  lub ujawnionych w związku z niniejszym zleceniem. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku Przewoźnik zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000 euro.
 29. Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy, Przewoźnik nie ma prawa do przeniesienia (cesji) na inny podmiot wierzytelności przysługujących mu względem Zleceniodawcy z tytułu wykonanego przewozu.
 30. W przypadku naruszenia przez Przewoźnika postanowień pkt. 29, w szczególności w przypadku zgłoszenia wierzytelności do sprzedaży na giełdę wierzytelności, Zleceniodawca uprawniony będzie do obciążenia Przewoźnika karą umowną w wysokości frachtu wynikającego z umowy, z której wierzytelność jest bądź
  ma być przedmiotem cesji. W przypadku zawarcia bądź złożenia oferty zawarcia wierzytelności wynikających z kilku umów, kary umowne ulegają kumulacji.
 31. Przewoźnik zrzeka się na przyszłość roszczeń wynikających z treści art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 32. Kierowca przewoźnika musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym.
 33. Kierowca przewoźnika powinien mieć na względzie, że w kontaktach z klientami reprezentuje Zleceniodawcę, zachowywać się kulturalnie i dbać o schludny wygląd.
 34. Przewoźnik zobowiązuje się nie świadczyć ani nie składać ofert świadczenia usług podmiotom, wskazanym w zleceniu, liście przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego odbywał się przewóz. Każdy przypadek naruszenia zakazu konkurencji powodować będzie obciążenie Przewoźnika karą umowną
  w wysokości 300 euro. Celem uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że umówiony fracht zawiera w sobie również wynagrodzenie za przestrzeganie zakazu konkurencji w okresie po zakończeniu świadczenia usług na rzecz Zleceniodawcy.
 35. Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić, by w liście przewozowym znalazły się zarówno dane Zleceniodawcy jako przewoźnika głównego, jak i dane Zleceniobiorcy oraz ewentualnie
  jego podwykonawcy jako kolejnych przewoźników, potwierdzenie przyjęcia przesyłki do przewozu oraz dane pojazdu, którym wykonywany jest przewóz ze wskazaniem jego numerów rejestracyjnych, dane kierowcy bądź kierowców wykonujących przewóz ze wskazaniem ich imion i nazwisk oraz numerów dowodów osobistych.
 36. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w przypadku przewozów międzynarodowych dodatkowo Konwencji CMR, zaś w przypadku przewozów kabotażowych przepisy kraju, w którym wykonywany jest przewóz kabotażowe w odniesieniu do zasad wykonywania umowy przewozu.
 37. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć z zawarcia lub wykonania niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
 38. Zleceniodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn nie później jednak
  niż na 1 godzinę przed planowanym terminem załadunku. Odstąpienie dochodzi do skutku poprzez przesłanie faksem lub pocztą elektroniczną oświadczenia o anulowaniu zlecenia. Odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę nie powoduje powstania żadnych roszczeń po stronie przewoźnika.
 39. Przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej obowiązujących
  w krajach znajdujących się na trasie przewozu. Akceptująca warunków zlecenia stanowi oświadczenie Przewoźnik, że zarobki jego pracowników lub pracowników podwykonawców są zgodne z przepisami ustawy regulującej ogólne zasady płacy minimalnej w krajach znajdujących się na trasie przewozu. 
 40. Dane osobowe będą przetwarzane przez Zleceniodawcę jako Administratora na następujących zasadach:

1) Zleceniodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe podane przez Przewoźnika przy zawieraniu i realizacji niniejszej umowy w następujących celach: dla celów związanych z wykonywaniem zawartej
ze Przewoźnikiem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); jeśli będzie to konieczne w celu dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami wynikającymi z realizowanej przez Przewoźnika umowy –
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO – ochrona prawna administratora; wypełniania przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO; w celu marketingu usług własnych Zleceniodawcy (przesyłanie ofert handlowych o nowych ładunkach) –
na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

2) Podanie danych niezbędnych do realizacji przedmiotowej umowy jest dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy z Przewoźnikiem i może być warunkiem prawidłowego jej wykonania, w przypadku danych podawanych w okresie realizacji zawartej między stronami umowy.

3) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy Przewoźnika przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4) Przewoźnik ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

5) Przewoźnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. e) lub f) RODO.

6) Dane przechowywane będą przez okres przez okres niezbędny do wykonywania zawartej między Stronami umowy (w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń potencjalnie mających swoje źródło w wykonaniu umowy, zakończenia sporów sądowych dotyczących tych roszczeń oraz do czasu wygaśnięcia wynikającego z przepisów prawa obowiązku przechowywania danych).

7) Przekazując Zleceniodawcy w ramach wykonywania zawartej umowy dane osób trzecich Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wobec Administratora oraz wobec tych osób odpowiedzialność za posiadanie odpowiedniej podstawy prawnej do przetwarzania tych danych, w szczególności do ich przekazania Zleceniodawcy.

8) Przewoźnik oświadcza, iż przed przekazaniem danych osobowych, zrealizuje obowiązek informacyjny wobec osób, których dane udostępnia, a których przekazanie jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy, zgodnie z art. 13 i 14 RODO. Dotyczy to w szczególności osób, z którymi współpracuje przy wykonywaniu zawartej między Stronami umowy.

9) Dane będą przekazywane podmiotom, z którymi Administrator współpracuje przy wykonywaniu niniejszej umowy, zleceniodawcom Administratora, podmiotom zapewniającym obsługę IT Administratora, obsługę księgową oraz organom uprawnionym do otrzymania informacji na podstawie przepisów prawa.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH

 1. Postanowienia ogólne

1. W związku z realizowaną na podstawie przyjętego zlecenia umową przewozu odpowiedzialność Mazury-Trans Sp. z o.o. oraz przewoźnika wynika z przepisów ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. 1984, Poz. 53, Nr 272 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, Kodeksu Cywilnego, natomiast
w przewozach międzynarodowych również z przepisów Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR).

 1. Zasady świadczenia usług przewozowych przez Mazury-Trans Sp. z o.o.

1. Mazury-Trans Sp. z o.o. wykonuje umowę przewozu na podstawie ustalonych
ze Zleceniodawcą warunków przewozu określających trasę przewozu, datę i miejsca załadunku, datę i miejsce rozładunku, cechy ładunku, wartość wynagrodzenia. Wszelkie zmiany umowy przewozu, nie zaakceptowane przez Mazury-Trans SP. z o.o. nie wiążą Mazury-Trans Sp. z o.o.

2. Mazury-Trans Sp. z o.o. na prawo powierzyć wykonanie przewozu podwykonawcy bez konieczności uzyskiwania zgody Zleceniodawcy. W przypadku wykonania przewozu za pomocą podwykonawcy Mazury-Trans Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za jego działania i zaniechania, jak za działania własne. 

3. Mazury-Trans Sp. z o.o. odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru
lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło między przyjęciem ładunku do przewozu a jego wydaniem odbiorcy. Mazury-Trans Sp. z o.o. odpowiada również za opóźnienie dostawy przyjętego do przewozy ładunku.

4. Kierowca Mazury-Trans Sp. z o.o. nie ma obowiązku dokonywania załadunku
i rozładunku towaru. Wykonania w/w czynności wykonywane będzie tylko w przypadku wyraźnego ustalenia tego obowiązku na etapie zlecenia przewozu.

5. Kierowca Mazury-Trans Sp. z o.o. ma obowiązek odpowiednio rozmieścić
i zabezpieczyć ładunek z wykorzystaniem odpowiednich urządzeń zabezpieczających. 

6. W przypadku złego rozmieszczenia i zabezpieczenia ładunku przez nadawcę kierowca Mazury-Trans Sp. z o.o. podejmie się przewozu tylko na wyraźne polecenie Zleceniodawcy potwierdzone wiadomością SMS lub przesłanej za pomocą poczty elektronicznej. 

7. Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również za opóźnienie w dostawie 

8. W przypadku powstania szkody w trakcie transportu realizowanego przez Mazury-Trans Sp. z o.o. Zleceniodawca nie potrąci wartości odszkodowania z należnościami przysługującymi Mazury-Trans Sp. z o.o. od Zleceniodawcy

9. W przypadku wykonywania przez Mazury-Trans Sp. z o.o. przewozu z obowiązkiem zwrotu/rozliczenia palet wszelkie koszty poniesione przez Mazury-Trans Sp. z o.o. zostaną pokryte przez Zleceniodawcę na podstawie noty wystawionej przez Mazury-Trans
Sp. z o.o. 

10. W przypadku wpisania przez odbiorcę ładunku do listu przewozowego uwag lub sporządzeniu  protokołu kierowca Mazury-Trans Sp. z o.o. ma prawo wpisać uwagę zabezpieczającą interes Mazury-Trans Sp. z o.o.

 1. Zasady świadczenia usług przez przewoźnika wykonującego przewozy dla Mazury-Trans Sp. z o.o.

1. Przewoźnik zobowiązany jest posiadać aktualną polisę OC Przewoźnika na min. 100.000 USD z opłaconymi składkami, ale nie na niższą niż kwota (wartość towaru) wskazana w zleceniu.

2. Przewoźnik odpowiada za wykonanie czynności przewozowych i pełne zabezpieczenie interesów Mazury-Trans Sp. z o.o. w tym:

a) podstawienie sprawnego technicznie pojazdu, czystego, wolnego od wszelkich zapachów,

b) unikanie zbędnych postojów – korzystanie z parkingów strzeżonych,

c) zabezpieczenie pojazdu i ładunku przed kradzieżą.

3. Podczas wykonywania zlecenia przewozu ładunku chłodniczego, Przewoźnik jest zobowiązany posiadać termometr i podczas załadunku powinien zmierzyć temperaturę towaru. Przewoźnik ma obowiązek:

a)

– powiadomić Mazury-Trans Sp. z o.o. oraz załadowcę o stwierdzonej  różnicy między rzeczywistą temperaturą towaru a temperaturą wskazaną w zleceniu i/lub liście przewozowym. W przypadku braku powiadomienia Mazury-Trans Sp. z.o.o i/lub załadowcy o różnicy temperatury i/lub braku odpowiedniej adnotacji w liście przewozowym, uznaje się, że temperatura towaru w momencie załadunku była zgodna z temperaturą podaną w liście przewozowym lub w zleceniu transportowym.

– wpisać stosowne zastrzeżenie do listu przewozowego podczas załadunku. 

– dostarczyć wydruk z termografu z całego przebiegu trasy do siedziby Mazury-Trans
w terminie 14 dni od daty rozładunku towaru. W przypadku niedostarczenia przez Przewoźnika wydruku z termografu w terminie 14 dni od dnia rozładunku, Firma Mazury-Trans Sp. z.o.o ma prawo nałożyć na Przewoźnika karę umowną w wysokości 150 EUR oraz nałożyć opłatę administracyjną w wysokości 10 EUR.

b) 

– dbać o stan techniczny urządzeń do pomiaru temperatury w naczepie chłodniczej

– wykonywać systematyczne i terminowych przeglądów zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

W okresie dwóch lat liczonych od dnia dostawy towaru, przewoźnik jest zobowiązany
na żądanie Mazury-Trans Sp. z.o.o przekazać dokumenty potwierdzające terminowe
i systematyczne przeglądy urządzeń do pomiaru temperatury w naczepie chłodniczej.

4. Naczepy wykorzystywane do przewozu muszą być czyste oraz w dobrym stanie technicznym. Urządzenia pomiarowe muszą być sprawne i stale nadzorowane. Przewoźnik na wniosek Mazury-Trans Sp. z o.o. musi przedstawić świadectwo sprawdzenia wydane przez autoryzowany serwis.

5. W naczepie wykorzystana do wykonania przewozu nie może znajdować się żaden inny towar. Palety w naczepie powinny być umieszczone w odpowiednich skrzyniach. Przewoźnik nie może dokonać doładunku bez zgody Mazury-Trans Sp. z.o.o
W przypadku, gdy w naczepie podczas wykonywania przewozu będzie znajdować się towar inny niż towar przekazany do przewozu na podstawie zlecenia Mazury-Trans Sp. Z.o.o bez wyraźnej zgody Mazury-Trans Sp. z.o.o, Mazury-Trans Sp. z.o.o ma prawo nałożyć na Przewoźnika karę umowną w wysokości 100 % ustalonego wynagrodzenia Przewoźnika.

6. W przypadku kolizji drodowej, awarii samochodu i/lub naczepy, kradzieży towaru/auta, obecności intruzów we wnętrzu naczepy lub skażenia towaru czynnikami biologicznymi, chemicznymi, fizycznymi lub radiologicznymi, Przewoźnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o zaistniałych okolicznościach:

– policję 

– Mazury-Trans Sp. z o.o.

– ubezpieczyciela, z kótrym zawarł umowę ubezpieczenia OC przewoźnika drogoweg. 

Nadto Przewoźnik ma obowiązek zabezpieczyć towar przez dalszymi uszkodzeniami, kradzieżą i dopilnować sporządzenia odpowiedniej dokumentacji szkodowej.

Pojazd przewoźnika zostanie skierowany w miejsce wskazane przez Mazury-Trans
Sp. z.o.o na ekspertyzę na koszt przewoźnika .

7. Przed rozpoczęciem przewozu rzewoźnik zobowiązany jest sprawdzić czy posiada wszystkie dokumenty niezbędne do przewozu towarów: dokument załadunku (WZ),
list przewozowy, kwity paletowe z miejsca załadunku i rozładunku oraz inne wymagane dokumenty.

8. Przewoźnik odpowiada za zgubienie lub niewłaściwe użycie dokumentów wymienionych w liśice przewozowym i dołączonym do niego lub przekazanych kierowcy.

9. Przewoźnik zobowiązany jest podać bezpośredni numer telefonu do kierowcy
i zapewnić Mazury-Trans Sp. z o.o. stały kontakt z kierowcą. Kierowca jest zobowiązany odbierać  połączenia telefoniczne kierowane z podanego przez Mazury-TransSp. z o.o. numeru telefonu. Brak kontaktu z kierowcą (a w szczególności za każde nieodebrane przez kierowcę połączenie telefoniczne kierowane z podanego przez Mazury-Trans Sp. z o.o. numeru telefonu uprawnia Mazury-Trans Sp. z o.o. do nałożenia kary umownej
w wysokości 50 euro. 

10. Kierowca przewoźnika ma obowiązek uczestniczenia w załadunku i rozładunku towaru.

11. Przewoźnik jest odpowiedzialny za załadunek i rozładunek towaru. Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą przy załadunku i rozładunku towaru. 

12. Przewoźnik jest odpowiedzialny za prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru.

13. Przewoźnik zobowiązany jest sprawdzić, stan opakowania towaru, w szczególności
czy opakowanie jest dostateczne i nie posiada jakichkolwiek wad. W przypadku niedostatecznego lub wadliwego opakowania towaru, Przewoźnik przed rozpoczęciem przewozu zobowiązany jest poinformować o tym fakcie na piśmie Mazury-Trans Sp. z.o.o i załadowcę oraz wpisać stosowane zastrzeżenie do listu przewozowego. Przyjęcie towaru do przewozu bez zastrzeżeń Przewoźnika, oznacza, że towar był należycie opakowany.

14. Przewoźnik zobowiązany jest do sprawdzenia rodzaju i ilości towaru
oraz prawidłowości wystawienia dokumentów transportowych. Wszelkie zastrzeżenia odnośnie jakości i ilości towaru, Przewoźnik winien wpisać w liście przewozowym podczas załadunku. W przypadku braku odpowiednich zastrzeżeń w liście przewozowym, przyjmuje się, ze towar był dobrej jakości i w ilości wskazanej w liście przewozowym.

15. Przewoźnik odpowiada za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego uszkodzenie, które nastąpiło między przyjęciem towaru a jego wydaniem, jak również
za opóźnienie w dostawie. 

16. Brak podstawienia samochodu przez Przewoźnika na załadunek w terminie wskazanym w zleceniu przez Mazury-Trans Sp. z o.o., Mazury-Trans Sp. z o.o. uprawnnia Mazury-Trans Sp. z o.o. do nałożenia na Przewoźnika kary umownej w wysokości
100 EUR za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

17. W przypadku niewykonania przez Przewoźnika przewozu zgodnie z warunkami zlecenia spedycyjnego z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika (a w szczególności anulowania zlecenia spedycyjnego przez Mazury-Trans Sp. z.o.o z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika), Mazury-Trans Sp. z o.o. ma prawo nałożyć na Przewoźnika karę umowną w wysokości 200 EUR oraz zlecić wykonanie przewozu osobie trzeciej. Udokumentowaną nadwyżką kosztów z tego tytułu Mazury-Trans Sp. z o.o. obciąży Przewoźnika. Przez udokumentowaną nadwyżkę kosztów w szczególności rozumie
się różnicę między wynagrodzeniem Przewoźnika określonym w zleceniu spedycyjnym
a rzeczywistym kosztem przewozu, który poniósł Mazury-Trans Sp. z.o.o z związku
ze zleceniem przewozu osobie trzeciej.

18. O wszelkich opóźnieniach i innych przeszkodach związanych z załadunkiem
lub wydaniem towaru lub przeszkodach uniemożliwiających termniowe wykonanie przewozu Przewoźnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Mazury-Trans Sp. z o.o. podając przyczyny, pod rygorem niezakaceptowania późniejszych roszczeń. 

W przypadku  formacji Mazury-Trans Sp. z.o.o ma prawo nałożyć na Przewoźnika karę umowną w wysokości 200 EUR za każdorazowe zdarzenie.

19. Mazury-Trans Sp. z.o.o nie pokrywa kosztów związanych z oczekiwaniem
na załadunek i rozładunek do 24 godzin liczonych od godziny załadunku i rozładunku wskazanej w zleceniu. W przypadku oczekiwania na załadunek lub rozładunek ponad
24 godzin, Mazury-Trans Sp. z.o.o zwróci Przewoźnikowi rzeczywiście poniesione
i udokumentowane koszty związane z oczekiwaniem na załadunek lub rozładunek
za każdą dobę rozpoczętą po upływie 24 godzin od ustalonej godziny załadunku
lub rozładunku, nie więcej jednak niż 100 EUR za dobę. W przypadku, gdy oczekiwanie
na załadunek lub rozładunek wynikło z przyczyn leżących po stronie Przewoźnika
(a w szczególności z powodu nieterminowego podstawienia pojazdu na załadunek
lub rozładunek), Przewoźnikowi nie przysługuje zwrot kosztów związanych
z oczekiwaniem.

20. W przypadku nieprzyjęcia towaru przez odbiorcę, Przewoźnik zobowiązany
jest do dostarczenia zwróconego towaru w miejsce wskazane przez Mazury-Trans Sp. z.o.o. według ustalonej stawki kilometrowej, nie wyższej jednak od średniej stawki kilometrowej określonej w zleceniu. Przez pojęcie średniej stawki kilometrowej należy rozumieć iloraz ustalonego wynagrodzenia i kilometrów ładownych. W przypadku odmowy przyjęcia przez odbiorcę ładunku z winy Przewoźnika, Przewoźnikowi
nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów.  

21. W przypadku zmiany trasy, ewentualna zmiana ustalonego wynagrodzenia nie może przekraczać średniej stawki kilometrowej określonej w zleceniu. Przez pojęcie średniej stawki kilometrowej należy rozumieć iloraz ustalonego wynagrodzenia i kilometrów ładownych. W przypadku konieczności zmiany miejsca rozładunku z winy Przewoźnika, Przewoźnik nie ma prawa do zwrotu kosztów związanych ze zmianą miejsca rozładunku.

22. W przypadku niedotrzymania obowiązku wymiany palet Mazury-Trans Sp. z.o.o,. ma prawo nałożyć na Przewoźnika karę umowną w wysokości 15 EUR za każdą paletę. Kara umowna za niedotrzymanie obowiązku wymiany palet jest płatna w polskich złotych według średniego kursu NBP ogłoszonego w przeddzień rozładunku. Przewoźnik ma prawo do zwrotu niewymienionych palet w terminie maksymalnie do 30 dni od dnia załadunku. Potwierdzeniem wymiany palet jest prawidłowo wypełniony kwit paletowy.

23. Przewoźnik jest zobowiązany przekazać Mazury-Trans Sp. z o.o. poprawnie wypełniony kwit paletowy w terminie 14 dni od daty rozładunku towaru. Przez poprawnie wypełniony kwit paletowy rozumie się czytelny dokument zawierający następujące dane:
– liczba palet, stan jakościowy palet, rodzaj pobranych i wydanych palet w miejscu załadunku; 

– liczba palet, stan jakościowy palet oraz rodzaj pobranych i wydanych palet w miejscu rozładunku. 

Poprawnie wystawiony kwit paletowy musi być podpisany przez: Przewoźnika, załadowcę oraz odbiorcę. W przypadku niedostarczenia przez Przewoźnika do Mazury-Trans
Sp. z o.o. poprawnie wypełnionego kwitu paletowego w terminie 14 dni, Mazury-Trans Sp. z o.o. ma prawo nałożyć na Przewoźnika karę umowną w wysokości 280 EUR. Kara umowna za niedostarczenie poprawnie wypełnionego kwitu paletowego jest płatna
w polskich złotych według średniego kursu NBP ogłoszonego w przeddzień rozładunku.

24. Jeżeli Przewoźnik nie otrzyma palet wymiennych na rozładunku, może je odebrać
w miejscu wskazanym przez Mazury-Trans Sp. z o.o. Przewoźnik ma prawo wystawić notę za nieotrzymane na miejscu rozładunku palety, tylko po uprzednim uzgodnieniu
z Mazury-Trans Sp. z.o.o

25. Przewoźnik nie może zlecić wykonania przewozu innemu przewoźnikowi bez pisemnej zgody Mazury-Trans Sp. z.o.o W przypadku zlecenia wykonania przewozu podwykonawcy bez zgody Mazury-Trans Sp. z.o.o Mazury-Trans Sp. z o.o. ma prawo nałożyć na Przewoźnika karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia Przewoźnika określonego w zleceniu.

26. Wszelkie płatności wynikające z zawartej umowy, a w szczególności wynagrodzenie Przewoźnika lub zwrot ewentualnych kosztów, nastąpią w kolejnym tygodniu po upływie terminu określonego na pierwszej stronie zlecenia, liczonego od dnia otrzymania przez Mazury-Trans Sp. z.o.o oryginalnej, prawidłowo wystawionej faktury VAT, kompletu dokumentów (w tym prawidłowo wypełnionego listu przewozowego) oraz wydruku
z termografu z całego przebiegu trasy.

27. Wynagrodzenie Przewoźnika jest płatne w walucie EUR lub polskich złotych.
Do przeliczania kursu walut należy stosowuje się średni kurs NBP ogłoszony w przeddzień rozładunku.

28. Przewoźnik zobowiązany jest do dostarczenia prawidłowo wypełnionych oryginałów dokumentów transportowych wraz z fakturą w terminie 14 dni liczonych od dnia rozładunku.

29. Brak sprzeciwu przewoźnika w ciągu 60 minut od momentu przesłania zlecenia przez Mazury-Trans Sp. z o.o. za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej, oznacza przyjęcie zlecenia do realizacji na warunkach określonych w zleceniu.

30. Przez okres 5 lat od dnia załadunku Przewoźnik zobowiązany jest nie świadczyć usług na rzecz klienta, na rzecz którego świadczył usługi za pośrednictwem Mazury-Trans
Sp. z o.o., załadowcy lub odbiorcy określonym w zleceniu i/lub liście przewozowym.
W przypadku naruszenia tego warunku Mazury-Trans Sp. z.o.o ma prawo nałożyć karę umowną w wysokości 5.000 EUR za każdy przewóz. Przedmiotowa kara umowna jest płatna w polskich złotych według średniego kursu NBP ogłoszonego w przeddzień rozładunku.

31. Przewoźnik przez okres 5 lat od dnia wykonania przewozu, podlega zakazowi kontaktu z klientami, przedstawicielami miejsc towarowych bez pismnego pozwolenia przedstawiciela firmy Mazury-Trans Sp. z o.o. w sprawach związanych z wykonanym przewozem oraz z ofertami usług spedycyjnych i transportowych. W przypadku naruszenia zakazu przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 500 EUR. 

32. Przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać zachować w tajemnicy wszelkie informacje dotyczące firmy Mazury-Trans Sp. i podmiotów powiązanych, w szczególności informacje biznesowe, finansowe, organizacyjne, techniczne, technologiczne lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, otrzymane lub uzyskane w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie w związku z wykonaniem zlecenia. Za każde naruszenie obowiązku przestrzegania tajemnicy handlowej Przewoźnik zapłaci karę umowną w wysokości 500 euro, płatna w walucie euro lub polskich złotych według średniego kursu NBP ogłoszonego w przeddzień rozładunku.

33. Przewoźnik zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących płacy minimalnej obowiązujących w krajach znajdujących się na trasie przewozu. Akceptując warunki zlecenia stanowi oświadczenie zleceniobiorcy, że zarobki jego pracowników lub pracowników podwykonawców są zgodne z przepisami ustawy regulującej ogólne zasady płacy minimalnej w krajach znajdujących się na trasie przewozu. Jednocześnie Mazury-Trans Sp. z o.o. oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania podwykonawców, a wszelkie naruszenia prawa oraz przepisów z tym związanych nie stanowią podstawy dochodzenia odszkodowania wobec Mazury-Trans Sp. z.o.o

34. Cesja wierzytelności Przewoźnika względem Mazury-Trans Sp. z o.o. na rzecz osób trzecich wymaga uprzedniej pisemnej zgody Mazury-Trans Sp. z o.o. 

35. Nałożenie na Przewoźnika kar umownych wynikajacych ze zlecenia nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Mazury-Trans Sp. z.o.o odszkodowania na zasadach ogólnych w zakresie, w jakim poniesiona szkoda przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej.

36. Wszelkie spory wynikające z łączącej stony umowy będą  rozstrzygane wyłącznie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Mazury-Trans Sp. z o.o.